VENÜS: EVRENSEL DİŞİL PRENSİP

VENÜS: EVRENSEL DİŞİL PRENSİP

Venüs’ün sembolünde, sonsuzluğu ve ölümsüz ruhu simgeleyen dairenin altında yer alan haç (+), maddenin, fiziksel realitelerin ve fizik bedenin çekiciliğini göstermektedir. Ama ölümsüz olan ruh (daire), fizik realitenin üzerindedir. Daire; ruhun mükemmelleşmesini ve yaratıcı enerjileri anlatır. Venüs, feminen (dişil) bir enerjidir ve çekim gücü yüksektir. Ama cezbolduğu şeyi fethetmesi için eril (Mars) enerjiyi kullanması gerekir.

Venüs, Güneş Sisteminde, Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegendir. Ayrıca Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Bu gezegen adını Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisi'nde Afrodit)'ten almıştır. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner. Güneş etrafındaki dönüşünü 225 Dünya gününde tamamlar.

Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde Güneş'e yakın konumda bulunduğundan ve yörüngesi Dünya'nınkine göre Güneş'e daha yakın olduğundan yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. Bir diğer adı da 'Çoban Yıldızı'dır. Görülebildiği zamanlar, gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker.

MİTOLOJİK VENÜS

                               

Kadim Mezopotamya zamanında, Sümerliler, Venüs’ü Tanrıça “Inanna” olarak adlandırmışlardır. Sümer şairlerine göre Tanrıça İnanna, toplumun süsü, Sümer'in neşesidir. Akad'larda İştar, Musevilerde Astarte, Yunanda Afrodit, Roma'da Venüs adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır.

Sümerliler, kadınlarda izledikleri, görmek istedikleri bütün nitelikleri, onun şahsında toplamışlar, onu yüceltmiş, ona tapmış ve hakkında yığınlarla şiir, hikâye ya­zarak ölümsüzleştirmişlerdir. O, güzelliğin, çekiciliğin, şefkatin, hırsın, kavganın, önderliğin ve en önemlisi bereketin ve çoğalmanın sembolü olmuştur.

Venüs, Yunan mitolojisinde, güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit’e karşılık gelir. Yunan mitolojisinde, Afrodit’e  daha feminen özellikler atfedilir.  Hesiodos ,Theogonia’da, bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu söyler. Kronos, kral babası Uranos'u devirirken, bir orakla babasının cinsel organı keser. Kesilen organ denize düşer ve oluşan köpüklerden Afrodit doğar.

 Afrodit,  güzel ve göz alıcı özellikleriyle çoğu yerde karşımıza çıkar. Tanrıçanın çoğunlukla öne çıkan nitelikleri; çekiciliği, güzelliği ve gönül alıcılığıdır. İlahi aşkın fiziksel yönünü simgeleyen tanrıça Afrodit, bunun yanı sıra zerafeti, bolluğu bereketi , duyusal zevkleri ve keyifleri de temsil eder.

 

VENÜS’ÜN PENTAGONAL YÖRÜNGESİ ve ALTIN ORAN

 Venüs, her sekiz yılda Güneş ile kavuşum yaptığı 5 sidonik döngüden geçer. Her sekiz yılda bir aynı noktaya gelir ve o noktadan yeniden doğar. Bu süre içinde Güneş’in etrafında beş kez dönmüş olur. Venüs, bu döngü esnasında gökyüzünde “Pentegram (Beş Köşeli Yıldız)” motifi çizer.                                                       

Pentagram, Yunancada beş çizgili anlamına gelen pentagrammon kelimesinden türemiştir. Beş köşeli yıldız demektir. Evrensel olarak birlik ve sonsuzluk anlamına gelir.  Pentegram, beş unsuru (ateş, hava, su, toprak ve eter) ve beş unsurdan oluşan mikrozkozmosu yani insanı simgeler. İnsan kollarını ve bacaklarını açtığı zaman, başı ile birlikte beş köşeli bir yıldıza benzetilir. Bu sembolizmle ifade edilen insan, insan ruhunun tekamül hedefi olan mükemmel insandır, yani her türlü dualiteyi aşmış insandır.  Yıldızın kendi içindeki oranı antik çağlar ve rönesansta kullanılan “altın orana” eşittir ve aynı zamanda insan bedenini de temsil eder. Her insan aslında bir yıldızdır.

Venüs’ün sekiz yılda yaptığı beş sidonik döngüdeki 8/5 oranı “altın orana ya da pi sayısına” karşılık gelir. Buna ilaveten, Venüs, Güneş etrafındaki turunu 224.695 günde, Dünya ise 365.242 günde tamamlar. Her iki gezegenin yörüngesinin birleşimi de (365.42/224.695) bize yaklaşık altın oranı (1,62) verir.