Etkinliklerimizden haberdar olmak için mail listemize katılın.


Bize Ulaşın

  Tarihçe  
  
Üstat Dr Bedri Ruhselman

VAZİFE ADAMI
Dr. BEDRİ Ruhselman

Bu kitapçıkta; Ruhçuluğun ne olduğunu, ne yapmak istediğini, öz yapısının hangi hakikatleri taşıdığını, dünya insanının ruhsal tekamülünün hızlanması için nelerin gerektiğini Türk toplumuna ve insanlığa anlatan, Türkiye'deki Yeni Ruhçu (Neospiritüalist) görüşün temellerini atan, bugün hızla yayılmakta olan ruh biliminin öncülüğünü 1946 yılında ülkemizde resmen başlatan, Işık bilginin büyük inisiyesi Dr. Bedri Ruhselman'dan ve Ruhçuluğun dünü ve bugününden söz edeceğiz.
Dr. Bedri Ruhselman’ın hayatını okurken, şu köhne dünyamızdan bir kuyruklu yıldız gibi kayıp geçen evrensel bir varlığın, dünya gezegenine realite üstü bilgileri indiren bir vazifelinin sade, mütevazı ama bir o kadar da bilgi dolu yaşamını öğrenme, inceleme ve üzerinde düşünme fırsatı bulacağız. O, bir öncü, bir vazife adamı, ruhsal planların güçlü bir üyesi, dünya tekamül öğretim kadrosu içinde aldığı vazifeyi noksansız ve en iyi şekilde tamamlayarak insanlığı aydınlatan yüce bir inisiyedir.
Dr. Bedri Ruhselman gibi kudretinin en üst basamağına ulaşabilmiş vazifeliler çok nadirdir. Bu kimselerin hayatları, bütün bir insanlık için büyük örnekler ve bilgilerle doludur. Onlar esasen herkesin malı, herkesin düşüncesi olan bilgi ve erdemin uygulayıcıları ve yayıcılarıdırlar.
Yaşayışı, çalışması, konuşması, ifadesi; evi, eşyası, kitapları; sohbeti, konferansı, öğüdü, tenkidi, ilmi; sevinci, neşesi, merhameti; kuvveti, azmi, iradesi, kudreti; özetle insan olarak sayılması mümkün olan bütün fiil ve erdemleriyle beraber, Dr. Bedri Ruhselman'ın şu köhne alemimizde çok olumlu, çok ibret verici, çok seçkin bir yeri olmuştur ve olagelmektedir.
Yüce Işığın doğuşu için vazife gönüllüsü olarak yeryüzüne inenlerin sayısı bilinmez. Her zaman, her yerde beşeriyetin şuurunu açmak, devrin gereklerine göre onların tekamül hızını artırmak, toplumların realitelerini yükseltmek üzere vazife gören varlıklar vardır. Onlar insanlığın ışık gönüllüleridir. Evrensel ışık gönüllüleri ne biter, ne tükenir, ne solar, ne de puslanır. Sadece vazifelerini her yer ve şartta sürdürürler. Bu tanrı erleri, bu inisiyeler; evrenin öğretmenleri, bilgeliğin şekle bürünmüş temsilcileridir. İşte vazife adamı Dr. Bedri Ruhselman da onlardan biridir.
Zaman, şimdiye kadar olduğu gibi onun lehine işlemekte, onun bilgisini haklı çıkartmakta, onun misyonunu genişletmektedir. Ülkemiz bu misyonun hareket noktası olmakla büyük bir sorumluluk altında bulunuyor. Yüzyıllardır özlenen saf hakikati, sembolsüz ve benzetmesiz açık bilgiyi insanlığa bırakıp giden Dr. Bedri Ruhselman, beşeri kimliğinin arkasına gizlenmiş bir bilgi habercisiydi, bize evrensel bilginin haberini getiren bir vazife adamıydı.
Türkiye'de ruh bilimiyle ilgilenenlerin ilk karşılaştığı ve hepsinin de yakından tanıdığı isim, Dr. Bedri Ruhselman'dır. Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Ruhselman için, otuz yıl boyunca derneğin başkanlığını yapan Ergün Arıkdal şunları söylüyor:
"Bilim dalları içinde en zor incelenen ve müspet sonuçlar çıkarılabilen, kuşkusuz, insan varlığının psişik alanıyla ilgili olanıdır. Böyle bir alan içinde büyük bir anlayışla ve uyumla çalışmak, yeni yeni açıklamalar bulmak, bu konularla az çok ilgilenen kişilerin bildiği gibi zordur. İşte Dr. Bedri Ruhselman, bu zorluğu mükemmelen aşıp, ardından çekip götüren seçkin bir zeka idi."
Dr. Bedri Ruhselman'ın yaptığı bilimsel çalışmalar, ortaya koyduğu düşünceler kendi alanında çok ileriydi. Ruhselman, Avrupa'da Allan Kardec'le başlayan klasik Ruhçuluğun üstüne çıkarak, Neo-Spiritüalizm yani Yeni Ruhçuluk adıyla tanımladığı bir ekol yaratmıştır. 1946'lı yıllardan bu yana Batı'daki spiritüel bilgilerin son derece üstünde bilgilerin bu ülkede odaklanmasını sağlayarak hepimizi büyük bir sorumlulukla karşı karşıya getirmiştir.
Yeni Ruhçuluk adıyla tanımlanan bilgi yolu, insanlığı ışık bilgiye götürücü bir köprü vazifesi görmektedir. İnsana ve evrene ait her soruyu, bu bilgi yolunun geniş kapsamı içinde yanıtlamak mümkündür. Bireyi, doğayı ve evreni sentez halinde, bir tür "Birleşik Varlıklar Alanı" olarak açıklamak amacıyla binlerce yıldan beri çaba harcayan ve bunda da başarı sağlayan Ruhçuluk, dünya insanlığının evrene karşı yerine getireceği en büyük vazifenin hazırlayıcı bilgilerini içermektedir.
Metapsişik devri, dünya realitesinin ufkunda yeni yeni ışıldamaya başlayan "Birleştirici İnsanlık Realitesi"nin yaşanacağı devirden bir önceki devirdir. Onun önceden söylediklerini idrak edemeyenlerin idrak edecekleri zaman çok geç değildir.
Zaman enerjisinin gitgide yoğunlaştığı bu devrede "hızlanma" ve "tırmanış" da ivme kazanmaktadır. Son yirmi yılda alınan ürün, bir önceki elli yıla bedeldir ve bu değişimin hızına ayak uyduramayan ruhlar, savrulup realite dışı kalmak kaderini izleyen ruhlardır.
Herkesin kendi realitesini, inancını, fikirlerini iyi tanıması gereken günler büyük bir hızla ve sarsıcı olaylarla dolu olarak yaklaşıyor. Eskiyen bilgileri terk etmenin içsel burukluğunu duyamayanların, maddenin ezici baskısı altında çile çekmesi doğaldır. Dünyaya değişim ateşi atıldı. Onu atanlar, dünyayı sarıncaya kadar da bu ateşi koruyacaklardır. Herkes önündeki çanağın hep dışını temizliyor. Halbuki, dışı yaratan içi de yaratmıştır. Dış insan, iç insanın bir sonucudur.
Vazife ve hakikat inisiyesi Dr. Bedri Ruhselman, Ruhçuluğun, ruhu ve maddeyi şuurda birleştirdiğini göstermek, ruhsal bilgilerin insanı kozmik görevi için hazırladığını bildirmek ve bu dönüşü olmayan yazgıda, ışık bilgiye giden yolu gösterebilmek için beşeri olarak mütevazı ama ruhsal yönden muhteşem zenginliklerle ve bilgilerle dolu bir yaşam süresi içinde bizlerle birlikte oldu. Yaktığı bilgi meşalesiyle hep aramızda ve aramızda olmaya da devam edecektir. Bedri Ruhselman'ın dış kişiliği hakkında bilinenler, biyografik bir nitelikten öteye geçmez. Bu biyografik tanım ise, onun oluşturmaya çalıştığı yüksek realitenin değeri hakkında hüküm vermeye yetecek ölçüde değildir.
Dünyamız gibi bir gezegen, oraya bedenlenen varlığa evrenin bütün bilgisini ve ruhun bütün yeteneklerini tanıtacak durumda değildir. Her gezegen, belli bir eğitim ve öğretim kadrosuna bağlı olarak, kendine özgü bilgileri verecek kapasiteye sahiptir. Dünyamızda da, bu genel yasaya uygun şekilde, üzerindeki varlıkların eğitimi sürdürülmektedir. Bizim için hakikat asla mutlak olan tanrısal bilgi olamaz. Bizim için hakikat, dünya okulu kadrosunda, bu okulun öğretmek istediği temel bilgilere ulaşmaktır.
Dr. Bedri Ruhselman, dünya okulunun temel bilgilerini dünya bedeni ve idraki içinde anlayan ve hakikati bilen bir varlıktı. Onun davranışlarını, şahsiyetini, işini, ruhsal vazifesini inceleyip anlamaya çalışacak olanlar, onun bu özelliğini de dikkate almalıdırlar. Temel bilgileri, hakikatleri bilen bir insanın beşeri kimliğiyle tanınmaya çalışılması, incelenmesi, araştırılması, davranışlarından sonuçlar çıkarılması hatta eleştirilmesi kadar zor bir şey yok gibidir çünkü onların ruhsal kimlikleri ancak vazifelerinin sonuçlanmasıyla ortaya çıkar.
Yeryüzüne verilmiş olan tüm kadim bilgiler, devre sonlarından önce insanlığa, onların en dar zamanlarında yardım edecek bilginin verilmesi için, bir kuyruklu yıldız örneği gelip geçen varlıklardan söz eder. Bu varlıklar bazen bilinir, bazen bilinmezler. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, Ruhselman kisvesinde gelip geçen o yüce varlık da dünyamıza ait biri değil, Organizasyon Planlarının bir üyesi, yeni bir devrenin başlatıcısı idi. Bu büyük hakikatin de, o sağ iken anlaşılmasının gereği yoktu. Açtığı yol, bıraktığı derin ve ışıklı iz ve Yeni Ruhçuluğun her gün ilerleyen, yayılan bilgisi, onun ruhsal kimliğini bize yavaş yavaş daha iyi tanıtır oldu.
Son devre bilgisinden önce, insanlığın ulaşabileceği ya da ulaşma kaderinde olduğu en yüksek realitelerden biri, ülkemizde Dr. Bedri Ruhselman 'ın temellerini atmış olduğu Ruhçuluk bilgisidir.
Evrensel zekalar, ruhsal bilgiler ışığı altında, dünya biçimlendiğinden bu yana belli bir tekamül sürecine bağlı olarak canlıları geliştiriyorlar. Ruhsal İdare Sistemi'nin kontrolünde olan dünya tekamülünde, her ne var ise ve her ne oluyor ise, ruhsal bir gözetim ve denetim altında, insanlığı yeni bir devreye, ışık bilgiye  hazırlamak için olmaktadır.
Şimdi de dilerseniz, ışık bilginin vazifedarlarından olan Bedri Ruhselman'ın beşeri anlamda sade ve mütevazı ama ruhsal anlamda bilgi, vazife ve hakikat dolu yaşam öyküsüne bir göz atalım:

« Geri            İleri »

 

Ana Sayfa |  Bilyay Vakfı ve MTİA |  Tarihçe |  Temel Bilgiler |  Temel Konular |  Ruh ve Madde Dergisi
Kardeş Kuruluşlar |  Etkinlikler |  Dinleyin! |  Site Haritası |  English


VAKIF ADRESİ: Hasnun Galip Sokak, Pembe Çıkmazı No:4 D:6 80060 Beyoğlu-İstanbul
Tel: (0212) 243 18 14 Fax: (0212) 252 07 18

© 1998 - 2004 İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı (BİLYAY), Tüm hakkı saklıdır.
Yazılı izin alınmadan alıntı yapılamaz.